Ηχογραφήσεις

 

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 

Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Φιλιατρών (Άγιος Χαράλαμπος)
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Ιωάννης Γιαννακούρος

Λαμπαδάριος - Ισοκράτημα: Χωραΐτης Αντώνιος, Καμπύλης Παναγιώτης
Εκφωνήσεις: Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ευάγγελος Σίμος Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος Πρ. Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Φιλιατρών (Άγιος Χαράλαμπος)

Ήχος Πλ. Α´
''Πάσα Πνοή'' mp3
''Κύριε εσφραγισμένου του τάφου'' mp3
''Κύριε αι γυναίκες έδραμον'' mp3
Τρισάγιο - Δύναμις mp3

Ήχος Β´
''Ότε Κατήλθες'' mp3
Τρισάγιο - Δύναμις mp3
Χερουβικό mp3

Ήχος Γ´
''Πάσα Πνοή'' mp3
''Εις το μνήμα'' mp3
''Σε υμνούμεν'' - ''Άξιον Εστίν'' mp3

Ήχος Βαρύς
Χερουβικό mp3
Λειτουργικά 1 mp3

Ήχος Δ´
''Πάσα Πνοή'' mp3
''Ο Σταυρόν υπομείνας'' mp3
''Τω σω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ'' mp3
Χερουβικό Λέγετος mp3
Χερουβικό Άγια - Πετρίδη mp3
''Αινείτε'' Άγια - Πετρίδη mp3

Ήχος Πλ. Δ´
''Πάσα Πνοή'' - Στιχηρά mp3
''Των Αγίων Πατέρων ο χορός'' mp3

Λειτουργία του Μ. Βασιλείου
''Άγιος Άγιος'' Ήχος Β´ Μέλος Αρχαίον mp3
''Σε Υμνούμεν'' Ήχος Β´ mp3
''Την γαρ Σην Μήτραν'' Ήχος Β´ Ι.Παλάση mp3
''Την γαρ Σην Μήτραν'' Ήχος Α´ Τετράφωνος Μέλος Αρχαίον mp3
''Άγιος Άγιος'' Ήχος πλάγιος του Δ´ Πετρίδη mp3
''Επί Σοι Χαίρει'' Ήχος πλάγιος του Δ´ Πετρίδη mp3

Διάφορα
Απολυτίκιο Αγ. Χαραλάμπους mp3
Ένατο Εωθινό ''Ως Επεσχάτων των Χρόνων'' mp3
''Επί τον Ποταμόν'' Ήχος Γ´ mp3
''Άσπιλε Αμόλυντε'' Νισαμπούρ (κλιτόν) mp3
''Ουκ Έστιν η Βασιλεία του Θεού'' Ήχος Α´ mp3

Β υ ζ α ν τ ι ν ά   Μ ο υ σ ι κ ά   α π ο σ π ά σ μ α τ α
α π ό   τ ο   Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ό   σ υ λ λ ε ί τ ο υ ρ γ ο
τ η ς   Π α ν τ ρ ι φ υ λ ι α κ ή ς   Π α ν ή γ υ ρ η ς
τ ο υ   Π ο λ ι ο ύ χ ο υ   Φ ι λ ι α τ ρ ώ ν,
Α γ ί ο υ   Ι ε ρ ο μ ά ρ τ η ρ ο ς   Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς
τ η ν   1 0   Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ   2 0 1 4.
 
Α´ Χορός: Ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού με τη Χορωδία του, Ιωάννης Γιαννακούρος.
Β´ Χορός: Ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Κυπαρισσίας, Γεώργιος Σαμπαζιώτης με Ιεροψάλτες διαφόρων ναών.
 
''Πάσα Πνοή''-''Αινείτε'' Ήχος Α´ mp3
''Τον Δεσπότην'' Ήχος Βαρύς διατονικός mp3
Στιχηρά Αίνων mp3
Δοξαστικό Αίνων Ήχος πλ του Α´ mp3
Αργή Δοξολογία Βιολάκη Ήχος πλ του Β´ mp3
Δύναμις Ήχος Δ´ Φθορικός mp3
''Οι τα Χερουβίμ'' Ήχος πλ του Δ´ Καραμάνη mp3
''Ταις Αγγελικαίς''-Πληρωτικά Ήχος πλ του Δ´ Μαχούρ mp3
Λειτουργικά Ήχος πλ του Δ´ Μαχούρ Εκτέλεσις Στανίτσα mp3
''Άξιον εστίν'' Ήχος πλ του Δ´ Παπανικολάου mp3

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
 
 Διδακτικά μαθήματα για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Παραλαγή κ´ μέλος όλων των ήχων του όρθρου
  από χειρόγραφα παραδόσεως
   Πατριαρχικών Πρωτοψαλτών Μ.Χ.Ε
   κ´ επιλογές.

  

Ήχος Α´

''Θεός Κύριος'' mp3
Απολυτίκια mp3
Καθίσματα 
Αναβαθμοί mp3
Αίνοι mp3
''Υμνούμεν Σου Χριστέ'' mp3
''Ο Σταυρόν υπομείνας'' mp3
''Ο τον άδην σκυλεύσας'' mp3
''Την Θεοπρεπή Σου συγκατάβαση'' mp3
''Ότε προσηλώθεις'' mp3
''Οδειρόμεναι μετά σπουδής'' mp3
''Την των παθών θείαν μωλώπωσιν'' mp3
''Το φιλοτάραχον γένος των Ιουδαίων'' mp3

Ήχος Β´

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 

Ήχος Γ´

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 

Ήχος Δ´

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 

Ήχος πλ. του Α´

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 

Ήχος πλ. του Β´

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 

Ήχος Βαρύς

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 

Ήχος πλ. του Δ´

''Θεός Κύριος'' - Απολυτίκια 
Καθίσματα 
Αναβαθμοί 
Αίνοι 
Στοιχηρά 1 
Στοιχηρά 2 
 
 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
 
  Βυζαντινή Νεκρώσιμος Ακολουθία

    
''Μετά Πνευμάτων'' Ήχος Δ' mp3
''Άμωμοι εν οδώ'' - ''Επεπόθησεν η ψυχή μου'' mp3
''Ποία του βίου τρυφή'' Ιδιόμελο Ήχος Α' mp3
''Μετά των Αγίων'' Ήχος Πλ. Α' εναρμόνιος mp3
''Εμνήσθην του προφήτου'' Ιδιόμελο Ήχος Πλ.Α´ mp3

Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι

    
Τριαδικά μεγαλυνάρια Π. Λαμπαδαρίου mp3
Πολυέλεος ''Εξομολογείσθε τω Κυρίω'' Π. Μπερεκέτη mp3
Πολυέλεος ''Επί τον ποταμόν'' Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Ήχος Γ' mp3
Πολυέλεος Μέγας ''Δούλοι Κύριον'' Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Πλ. Δ' mp3
''Άξιον εστίν'' Χαρ. Παπα-Νικολάου εκτέλεσις Ιωάννου Γιαννακούρου Ήχος πλ. Δ´ (Μαχούρ) mp3

Βιογραφία Στανίτσα